De Fryske top 100!

De Fryske top 100!

Tank foar it stimmen op de Fryske top 100 fan 2022! Hoe wurket it?

By it ynfoljen fan de top 5 krijt de nûmer 1 mear punten as de nûmers dy’t dêrnei komme. Fia de sykfunksje hjirûnder kinst dyn favorite ferske of groep sykje en yn dyn persoanlike top 5 slepe of taheakje troch op de + te drukken. Elke artyst mei mar ien kear yn dyn top 5 stean en de ferskes moatte yn it Frysk of yn in Fryske streektaal songen wurde.
Stiet yn favorite nûmer net yn de database? Folje him dan sels yn dan sette wy him derby. Eltse 50ste stimmer makket dit jier kâns op de unike Omrop Fryslân sjaal. Wolst dizze winne? Lit dan dyn gegevens efter.

Download hjir de list fan 2021

Dyn top 5

 • 1
  (Meitsje dyn kar)
 • 2
  (Meitsje dyn kar)
 • 3
  (Meitsje dyn kar)
 • 4
  (Meitsje dyn kar)
 • 5
  (Meitsje dyn kar)

Dyn oantinken

Skriuw hjir dyn oantinken oan (ien fan de nûmers út) dyn top 5, en meitsje kâns op de Fryske top 100 jukebox!